Příspěvky

Pronajímání plochy s umělým travnatým povrchem

Od 1. května je opět umožněno pronajímání plochy s umělým travnatým povrchem. Rezervací termínu pronajímatel zároveň odpovídá za dodržování aktuálních pravidel pro sportování na venkovních sportovištích stanovených příslušnými orgány. Níže uvádíme aktuální výklad stanovených pravidel od České unie sportu:

Výkladové stanovisko ČUS k aktuální situaci

  1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích, avšak pouze do 27. 4. 2020. Od tohoto data je umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť, a to při splnění stanovených podmínek.
  2. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry, společně sportuje nejvýše 10 osob, s výjimkou členů domácnosti(platí tedy pro opravdu velké rodiny), popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry, nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
  3. Užívání vnitřních sportovišť není nijak upraveno pro organizovaný amatérský sport (na vlastních nebo dlouhodobě pronajatých sportovištích) a je zakázáno pro profesionální sportovce. Pravděpodobně však lze předpokládat přípustnost shodného režimu jako v případě veřejnosti, ale doporučuji sledovat případný výklad orgánů státní správy.
  4. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze vpočtu max. 10 osob a pouze za současného splnění stanovených podmínek
  5. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je třeba tuto výjimku využívat s přihlédnutím ke zdravému rozumu.
  6. Profesionálním sportovcem je každý, kdo prostřednictvím sportovní činnosti vykonává výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ), a to bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů.
  7. Profesionální sport lze vykonávat výhradně na venkovních sportovištích. Vnitřní sportoviště jsou pro „profesionály“ zcela uzavřena (viz výše).
  8. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.
  9. Otázka užívání bazénů je výkladově nejistá (sportoviště ano x ne), a proto doporučuji konzultovat tuto otázku s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.
  10. Z hlediska užívání ochranných prostředků dýchacích cest je tedy rozhodující definice venkovního sportoviště. Na základě komunikace s orgány státní správy, by za venkovní sportoviště měly být považovány i ostatní vyjmenované venkovní prostory, zejména parky a příroda, nicméně je třeba k dané činnosti přistoupit se zdravým rozumem a „roušku“ mít alespoň s sebou, kdyby se sportující osoba dostala do situace, při které lze nasazení takové ochrany dýchacích cest považovat za vhodné.

Protože některé záležitosti nejsou popsány úplně jednoznačně, dovolíme si aktuální stanovisko doplnit ověřeným výkladem, tzv. polopatě:

Trénovat lze ve skupinách, kde v jedné skupině může být max. 10 osob a mezi skupinami musí být udržována vzdálenost 2 metry, popř. pevná překážka.

Ve skupině není povinnost nosit ochranu dýchacích cest při cvičeních, kde mezi jednotlivými hráči lze zachovat odstup min. 2 metry – tzn. např. přihrávky, střelba, slalom mezi kužely, kondice, rychlost, apod.

Ve skupině je povinnost nosit ochranu dýchacích cest při tzv. kontaktních cvičeních – tzn. obcházení soupeře, hra jeden na jednoho, dva na dva, atd…

Je na klubech, zda zahájí tréninkový proces v takto omezeném režimu, nebo vyčkají na uvolnění opatření.

Doporučuje se vyčkat minimálně na zpřesňující výklad FAČR.

Každopádně, odpovědnost za dodržování těchto nařízení je přímo na sportujících osobách, u mládeže pak na osobách dozorujících.

Jakmile budeme mít nové informace, neprodleně vás s nimi seznámíme.

Výkonný výbor TJ FC Hněvotín, z. s.